Buurtvereniging
Voor alle Strijp-Rs! 

Strijp-R

Details zorgen ervoor dat Strijp R geen standaard nieuwbouwwijk is, maar een woonomgeving met een eigen identiteit. Neem bijvoorbeeld de rododendrons in het Zoompark die verwijzen naar de Wielewaal, de vorm van het Schakelpark dat zijn oorsprong kent uit de oude ontsluitingsweg, toen er nog beeldbuizen op Strijp R werden geproduceerd, of de subtiele verwijzingen naar de oude Philipsgebouwen op de zijgevels van woningen aan onder meer het Diodehof en Anodehof. Deze kleine details zorgen samen met de herkenbare architectuurstijl en volwassen bomen in het gebied voor een heel plezierige woonomgeving die totaal niet aanvoelt als een nieuwbouwwijk.

Strijp R ligt erg gunstig qua afstand tot voorzieningen, openbaar groen en vervoer. Met een paar minuten ben je op Strijp S of het centrum, loop je in het park, breng je je kinderen naar school of de kinderopvang, pak je de trein of rijd je de snelweg op.

Inmiddels is Philips verhuisd naar Amsterdam en is Strijp-R een van de vele voormalige Philipsplekken in Eindhoven die is herontwikkeld. Maar de historie is nog steeds voelbaar, tastbaar en zichtbaar op Strijp R. Een aantal industriële panden is blijven staan zoals de plek waar de wereld rondom Piet Hein Eek tot leven komt, maar ook het voormalige portiersgebouw en het voormalige pompgebouw. De laatste twee zijn omgetoverd, in samenwerking met Piet Hein Eek, tot fantastische plekken om te wonen en het zijn tegelijkertijd relicten van de ‘oude tijden’. 

Details ensure that Strijp R is not a standard new-build district, but a residential environment with its own identity. Take, for example, the rhododendrons in the Zoompark that refer to the Wielewaal, the shape of the Schakelpark that originates from the old access road, when tv tubes were still being produced at Strijp R, or the subtle references to the old Philips buildings on the side walls of houses. at the Diodehof and Anodehof, among others. These small details, together with the recognizable architectural style and mature trees in the area, ensure a very pleasant living environment that does not feel at all like a new residential area.

 

Strijp R is very conveniently located in terms of distance to facilities, public green spaces and transport. You can be at Strijp S or the center in a few minutes, walk in the park, take your children to school or daycare, take the train or drive onto the highway.
Philips has now moved to Amsterdam and Strijp-R is one of the many former Philips places in Eindhoven that has been redeveloped. But the history is still palpable, tangible and visible on Strijp R. A number of industrial buildings have remained, such as the place where the world around Piet Hein Eek comes to life, but also the former porter's building and the former pump building. The last two have been transformed, in collaboration with Piet Hein Eek, into fantastic places to live and at the same time they are relics of the 'old times'.